Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Regulaminy obiektu

REGULAMIN SALI WIELOFUNKCYJNEJ

CENTRUM KULTURY I SZTUKI „MUZA’’ W NOWOGRODŹCU

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin sali wielofunkcyjnej CKiS „MUZA” służy zachowaniu bezpieczeństwa,
porządku oraz czystości na terenie obiektu i obowiązuje wszystkich klientów i 
użytkowników przebywających na jego terenie.
2. Zarządcą obiektu CKiS MUZA w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39 jest Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
3. Podstawowym przeznaczeniem wielofunkcyjnej sali (zwanej dalej: Obiektem) są
koncerty, spektakle, wystawy itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem
imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do
odwołania imprezy z ważnego powodu.

§ 2 
OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
OBIEKTU


1.Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów, które
umieszczone są w formie tablic informacyjnych oraz oznakowania na terenie obiektu,
a także poleceń gospodarza obiektu.
2. Wszystkich użytkowników oraz pracowników obowiązuje zakaz podejmowania
czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku, a w
szczególności:
a) palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów;
b) spożywanie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających
substancji, a także ich wnoszenie na teren Obiektu;
c) wnoszenie jedzenia lub napojów na teren Obiektu oraz ich spożywanie poza miejscami
do tego wyznaczonymi;
d) wprowadzanie zwierząt;
e) niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelki tablic oraz informacji;
f) wnoszenie na sale jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności:
opakowań szklanych, noży i innych ostrych przedmiotów; rzeczy te należy pozostawić
w szatni;
g) używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu do innych celów niż jest przeznaczony lub
używanie uszkodzonego lub niesprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia
Obiektu, a w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia użytkownik
ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody;
h) na terenie Obiektu zabrania się biegania oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie
i innych na utratę zdrowia lub uszkodzenia ciała;
i) filmowanie lub fotografowanie na terenie Obiektu do celów innych niż prywatne;
j) zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez pisemnego zezwolenia zarządcy
Obiektu, jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym
rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania Gospodarzowi Obiektu wszelkich
usterek zauważonych podczas pobytu na terenie Obiektu.
4. Użytkownik lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi
Obiektu każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała.
5. Użytkownik zobowiązany jest przekazać pracownikom Obiektu wszelkie znalezione i 
nienależące do niego przedmioty.

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY OBIEKTU


1.Pracownikom CKiS MUZA i obsłudze sali wielofunkcyjnej przysługuje tzw. prawo
Gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane
podporządkować się instrukcjom i nakazom wydawanym przez uprawnione osoby.
Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu lub inne nieodpowiednie zachowanie
sygnalizowane przez ww. osoby, skutkuje konsekwencjami.
2. Właściciel dokłada należytej staranności dla utrzymania Obiektu oraz udostępnionego
sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.
3. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez
wejście na teren Obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na terenie
Wielofunkcyjnej oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w 
kwestiach spornych, np. nie zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem.
Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
4. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu zarządca nie
ponosi odpowiedzialności.

§ 4
SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ

1.Prawo wstępu na teren Imprezy ma osoba posiadająca bilet wstępu lub inny dokument
wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy. Organizator
może poprosić dodatkowo, w uzasadnionym przypadku, o okazanie dowodu
tożsamości.
2. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na teren imprezy.
3. Dokonanie zakupu biletu oznacza akceptację przez Widza powyższego regulaminu
we wszystkich jego aspektach.
4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, z wyłączeniem przypadku całkowitego
odwołania imprezy.


§ 5
Sprzedaż biletów


1. Kasa biletowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
(lub do rozpoczęcia spektaklu, koncertu itp.).
2. CKiS „MUZA” zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kasy, po uprzednim
umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Nowogrodźcu.
3. CKiS MUZA honoruje płatność za bilety gotówką, przelewem na konto lub kartą
płatniczą w kasie.
4. Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży
biletów na podstawie paragonu fiskalnego.
5. Widz jest zobowiązany do przestrzegania uzgodnionego podczas dokonywania
rezerwacji terminu odbioru biletów. Zarezerwowany bilet należy zapłacić w przeciągu
trzech dni od momentu rezerwacji. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana.
6. W dniu wydarzenia Widz jest zobowiązany do odbioru rezerwacji najpóźniej pół
godziny przed spektaklem, koncertem itp.

§ 6
Ochrona danych


1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Nowogrodźcu. Przekazanie danych osobowych przez Widza ma charakter
dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania rezerwacji.
2. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników, klientów i gości oraz ochrony mienia administratora, pracowników,
klientów, gości i innych osób przebywających na terenie objętych monitoringiem. Dane
nie będą wykorzystywane do innych celów.
3. Widz wyraża zgodę na przetwarzanie przez GCKiS Nowogrodziec danych osobowych
podanych przez niego w procesie rezerwacji.
4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez GCKiS Nowogrodziec wyłącznie w celu
świadczenia usług rezerwacji, zawierania z Widzem i wykonywania umów sprzedaży
biletów zamówionych przez Widza.
5. Dane osobowe przetwarzane przez GCKiS Nowogrodziec obejmują:-adres poczty
elektronicznej,-numer telefonu kontaktowego,-imię i nazwisko Widza,
6. Dokonując płatności w formie przelewu, Widz zobowiązuje się do podania danych
prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd.
Za wszelkie skutki, powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy,
wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną
odpowiedzialność ponosi Widz.
7. Organizator może również utrwalać przebieg imprezy, w tym osób
uczestniczących w imprezie, jako widownia w celu dokumentowania, archiwizowania
i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez
Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na
stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i 
internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Uwieczniony wizerunek stanowić
będzie wyłącznie szczegół widowni wydarzenia artystycznego i nie ma on na celu
przedstawienia konkretnej osoby. Wizerunek widzów nie będzie wykorzystywany w 
celach zarobkowych, w związku z tym widzom nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Organizator może korzystać z 
takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek
uczestnika lub innej osoby przebywającej na widowni, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku,
na wszelkich polach eksploatacji. Utrwalanie wizerunku na zdjęciach lub filmach, w 
celach wskazanych powyżej stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Organizatora

Niniejszy regulamin dostępny jest:

  • w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
  • na stronie internetowej www.gckisnowogrodziec.pl
  • na terenie imprezy, umieszczony w miejscu widocznym dla uczestników,

Regulamin sprzedaży biletów online