Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Regulaminy obiektu

REGULAMIN SALI WIELOFUNKCYJNEJ

CENTRUM KULTURY I SZTUKI „MUZA’’ W NOWOGRODŹCU

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sali wielofunkcyjnej CKiS „MUZA” służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na terenie obiektu i obowiązuje wszystkich klientów i użytkowników przebywających na jego terenie.
2. Zarządcą obiektu CKiS MUZA w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39 jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
3. Podstawowym przeznaczeniem wielofunkcyjnej sali (zwanej dalej: Obiektem) są koncerty, spektakle, wystawy itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.

 § 2 
OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów, które umieszczone są w formie tablic informacyjnych oraz oznakowania na terenie obiektu, a także poleceń gospodarza obiektu.
2. Wszystkich użytkowników oraz pracowników obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku, a w szczególności:
a) palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów;
b) spożywanie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren Obiektu;
c) wnoszenie jedzenia lub napojów na teren Obiektu oraz ich spożywanie poza miejscami do tego wyznaczonymi;
d) wprowadzanie zwierząt;
e) niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelki tablic oraz informacji;
f) wnoszenie na sale jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, noży i innych ostrych przedmiotów; rzeczy te należy pozostawić w szatni;
g) używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu do innych celów niż jest przeznaczony lub używanie uszkodzonego lub niesprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia Obiektu, a w
przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody;
h) na terenie Obiektu zabrania się biegania oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub uszkodzenia ciała;
i) filmowanie lub fotografowanie na terenie Obiektu do celów innych niż prywatne;
j) zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez pisemnego zezwolenia zarządcy Obiektu, jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania Gospodarzowi Obiektu wszelkich usterek zauważonych podczas pobytu na terenie Obiektu.
4. Użytkownik lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi Obiektu każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała.
5. Użytkownik zobowiązany jest przekazać pracownikom Obiektu wszelkie znalezione i nienależące do niego przedmioty.

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY OBIEKTU

1. Pracownikom GCKiS i obsłudze sali wielofunkcyjnej przysługuje tzw. prawo Gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane podporządkować się instrukcjom i nakazom wydawanym przez uprawnione osoby. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu lub inne nieodpowiednie zachowanie sygnalizowane przez ww. osoby, skutkuje konsekwencjami.
2. Właściciel dokłada należytej staranności dla utrzymania Obiektu oraz udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.
3. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście na teren Obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na terenie Wielofunkcyjnej oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. nie zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
4. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4
SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ

1. Prawo wstępu na teren Imprezy ma osoba posiadająca bilet wstępu lub inny dokument wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy. Organizator może poprosić dodatkowo, w uzasadnionym przypadku, o okazanie dowodu tożsamości.
2. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na teren imprezy.
4. Dokonanie zakupu biletu oznacza akceptację przez Widza powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, z wyłączeniem przypadku całkowitego odwołania imprezy.
                                                                                                                                                                              § 5 
                                                                                                                                                                    Sprzedaż biletów

1. Kasa biletowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (lub do rozpoczęcia spektaklu, koncertu itp.)
2.CKiS „MUZA” zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kasy, po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
3.CKiS MUZA honoruje płatność tylko i wyłącznie, przelewem na konto lub kartą płatniczą w kasie.
4.Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży biletów na podstawie paragonu fiskalnego.

5. Widz jest zobowiązany do przestrzegania uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów. Zarezerwowany bilet należy zapłacić w przeciągu trzech dni od momentu rezerwacji. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana.
6.W dniu wydarzenia Widz jest zobowiązany do odbioru rezerwacji najpóźniej pół godziny przed spektaklem, koncertem itp.

§ 6 
Ochrona danych

1.Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Przekazanie danych osobowych przez Widza ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania rezerwacji.
2. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i gości oraz ochrony mienia administratora, pracowników, klientów, gości i innych osób przebywających na terenie objętych monitoringiem. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.
3.Widz wyraża zgodę na przetwarzanie przez GCKiS Nowogrodziec danych osobowych podanych przez niego w procesie rezerwacji.
4.Dane osobowe będą wykorzystywane przez GCKiS Nowogrodziec wyłącznie w celu świadczenia usług rezerwacji, zawierania z Widzem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Widza.
4.Dane osobowe przetwarzane przez GCKiS Nowogrodziec obejmują:-adres poczty elektronicznej,-numer telefonu kontaktowego,-imię i nazwisko Widza,
5.Dokonując płatności w formie przelewu, Widz zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki, powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Widz.


Niniejszy regulamin dostępny jest:
- w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
- na stronie internetowej www.gckis.nowogrodziec.pl
- na terenie imprezy, umieszczony w miejscu widocznym dla uczestników.

Regulamin sprzedaży biletów online