Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
 
Dostępność cyfrowa
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowej www.gckisnowogrodziec.pl, www.festiwalnowogrodziec.pl.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (w skrócie GCKiS w Nowogrodźcu):

Telefon: +48 (75) 731 63 98
E-mail: gckis@gckisnowogrodziec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021 r.

Strony internetowe www.gckisnowogrodziec.pl, www.festiwalnowogrodziec.pl  są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 04.04.2019 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GCKiS w Nowogrodźcu;
- zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 04.04.2019 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GCKiS w Nowogrodźcu;
- nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
- możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
- podstawowe informacje o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
- wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
- możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Strona nie posiada:
- możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
- wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
- możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
- podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika GCKiS w Nowogrodźcu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W GCKiS w Nowogrodźcu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został P. Janusz Wyspiański, e-mail: januszwyspianski@abi24.eu,  telefon: +48 600 246 497 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba GCKIS w Nowogrodźcu i Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu

a) przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec
spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
- Budynek Główny GCKIS w Nowogrodźcu przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec.
- Budynek ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Lubańskiej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez schody oraz drzwi otwierane ręcznie. Po obu stronach schodów do budynku nie znajdują się podjazdy dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu.
- Biblioteka znajduje się na prawo od wejścia. Aby dostać się do korytarzy na parterze, należy pokonać schody bez podjazdu.  

Od wejścia możliwe jest wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika instytucji przez naciśnięcie oznaczonego przycisku na ścianie.

Komunikację między parterem a piętrem możliwa jest przy asyście i pomocy pracownika GCKiS w Nowogrodźcu. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w przyciski oznaczone brajlem są przewidziane w planie wdrożenie wymagań ustawy o dostępności. 

W głównym budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Budynek Główny GCKiS przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec.

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
W GCKiS w Nowogrodźcu działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranego działu oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług.