Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje

program szkoleniowy

CELEM programu szkoleniowego jest wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturowej online oraz przygotowanie strategii rozwoju cyfrowego instytucji. 

EFEKTEM działań programu szkoleniowego jest budowanie sieci nowocześnie działających domów kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

W skład PROGRAMU SZKOLENIOWEGO wchodzą:  

  1. Dwudniowe szkolenie stacjonarne w siedzibie grantobiorcy „Projektowanie oferty kulturowej online”
    Szkolenie stanowi podstawę do autorefleksji i wypracowania strategii cyfrowej instytucji. Na podstawie wypracowanej strategii grantobiorcy mogą zaplanować zakup niezbędnego sprzętu ze środków grantu. W szkoleniu powinny wziąć udział zespoły wieloosobowe, w szczególności dyrekcja, pracownicy zajmujący się edukacją kulturalną i animacją kultury, koordynatorzy ds. dostępności.
  2. Tutoring online  realizowany przez tutora lub tutorkę, czyli wsparcie w projektowaniu działań online, opartych na potrzebach i zasobach każdego z domów, centrów, ośrodków kultury. 
    Pierwsze spotkanie ( odbywa się przed szkoleniem stacjonarnym (zebranie potrzeb szkoleniowych oraz przekazanie narzędzia do autodiagnozy), kolejne spotkania  odbędą się po szkoleniu (przygotowanie potencjalnych projektów inspirowanych aktualnymi trendami w obszarze cyfryzacji, przygotowanie potencjalnych projektów w oparciu o zasoby instytucji i potrzeby odbiorców). Spotkania będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej lub platformy do wideokonferencji (np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS lub analogicznej).
  3. 3. Szkolenie specjalistyczne online.

Grantobiorca będzie mógł wybrać dalszy rozwój – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – w postaci skorzystania z trzech alternatywnych ścieżek szkoleniowych realizowanych online:  

Projektowanie oferty kulturowej online
Narzędzia cyfrowe
Zarządzanie
W jednym szkoleniu będzie uczestniczyła jedna osoba z instytucji, szkolenie będzie odbywało się w grupach ok. 20-osobowych.

4. Konsultacje z ekspertem ds. dostępności
W czasie trwania projektu każdy Grantobiorca korzysta z konsultacji z ekspertem ds. dostępności, który wesprze proces dostosowania oferty kulturowej online w taki sposób, aby była ona inkluzywna – dostępna cyfrowo dla każdego odbiorcy domu, centrum, ośrodka kultury. Obszary konsultacji:

dostępność serwisów www, w tym weryfikacja materiałów zamieszczanych w ramach witryn www,
dostępność cyfrowa, w tym weryfikacja dostępności dokumentów publikowanych w formie elektronicznej i doradztwo w tym zakresie,
dostępność planowanych działań online,
dostępność sprzętu do działań online,
współpraca z odbiorcami z niepełnosprawnością,
wzmocnienie więzi społecznych poprzez włączenie wszystkim grup odbiorców działań.

5. Webinaria eksperckie:
Każdy grantobiorca bierze udziału w trzech webinariach przeprowadzonych przez ekspertów.
Na spotkaniach poruszymy takie tematy, jak:   

kompetencje cyfrowe jako kluczowe kompetencje przyszłości,
projektowanie usług i analiza potrzeb społeczności lokalnej,
nowe technologie w kulturze.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury.