Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Od Memfis do Teb

Od Memfis do Teb. Skarby stolic starożytnego Egiptu w obiektywie Macieja Jawornickiego

Cywilizacja starożytnego Egiptu uważana jest obecnie za jedną z najbardziej rozwiniętych kultur świata starożytnego. Rozmaite świadectwa architektury i sztuki czasów faraonów spotkać można w wielu miejscach wzdłuż delty i doliny Nilu. Najważniejsze z nich odkryte zostały w dawnych stolicach, których świetność ujrzeć można już jedynie z perspektywy ruin świątyń oraz powalonych posągów. Zgodnie z wierzeniami grobowymi starożytnych Egipcjan po śmierci człowieka jego dusza rozpoczynała niekończącą się wędrówkę pomiędzy Krainą Umarłych a grobowcem, dlatego też dawni mieszkańcy znad Nilu tak wiele uwagi poświęcali na wzniesienie monumentalnych piramid czy wykucie głębokich grobowców. „Domy wieczności”, bo tak określano grobowce były zatem nie tylko miejscem spoczynku zmumifikowanego ciała zmarłego, ale przede wszystkim miejscem, do którego każdego poranka powracała jego dusza, aby czerpać energię z darów złożonych w komorach grobowych w trakcie ceremonii pogrzebowej oraz dostarczanych przez rodzinę na długo po jej zakończeniu. Dlatego też najlepszym świadectwem potęgi dwóch najważniejszych miast, stolic faraonów, Memfis i Teb, są właśnie przyległe do nich po zachodniej stronie Nilu obszerne nekropole, na których wznoszono grobowce dla władców, urzędników, kapłanów oraz zwykłych obywateli. Wystawa fotografii Od Memfis do Teb autorstwa Macieja Jawornickiego, wieloletniego członka licznych ekspedycji archeologicznych do Egiptu i Sudanu, ukazuje zatem niecodzienne spojrzenie na jedne z największych i najwspanialszych monumentów czasów faraonów. Zaprezentowane po raz pierwszy fotografie wykonane zostały w trakcie pracy na wykopaliskach, co wielokrotnie pozwoliło ich autorowi na uchwycenie skarbów egipskiej architektury z perspektywy, która pozostaje nieznana turystom odwiedzającym Egipt.

Autor tekstów: dr Patryk Chudzik

From Memphis to Thebes. Treasures of Ancient Egyptian Capitals Through the Lens of Maciej Jawornicki

The ancient Egyptian civilization is considered today as one of the most developed cultures of the ancient world. Various architectural and artistic examples of such statement can be found in many places along the Nile delta and valley, the land of the Pharaohs. The most important of discoveries were located in former capitals, the former splendour of which can fully be noticed from the perspective of the ruins of temples as well as fallen statues. According to ancient Egyptian, after the death of a man, the soul began an endless journey between the Land of the Dead and the tomb; thus, ancient inhabitants of the Nile areas devoted so much attention to erecting monumental pyramids or carving deep tombs. “Houses of Eternity”, as tombs were called, were therefore not only the resting place of the mummified body of the deceased, but above all - a place where the soul returned every morning to draw energy from the gifts placed in the burial chambers during the funeral ceremony and provided by the family long after the burial. Therefore, the best testimony to the power of the two most important cities Memphis and Thebes - the capitals of the Pharaohs - are large and vast necropolises adjacent to them on the western side of the Nile, on which tombs were erected not only for rulers, officials, priests, but also for ordinary citizens. The photography exhibition From Memphis to Thebes (in original Od Memfis do Teb) by Maciej Jawornicki, a long-time member of numerous archaeological expeditions to Egypt and Sudan, reveals an unusual look at one of the greatest and most magnificent monuments of the times of Pharaohs. The photographs, presented now for the first time in history, were taken during the excavation works, which allowed the author to capture the treasures of Egyptian architecture from a perspective unknown to tourists visiting Egypt.

Text author: dr Patryk Chudzik